ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ.ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Written by on 11/05/2023

106 Views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. Την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
5. Την αριθ. 48/2023 (ΑΔΑ:6ΒΙΝΩΕ0-72Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καρπάθου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη υδρονομέων και ορίζει το χρόνο έναρξης
και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον
οποίο προορίζεται κάθε θέση.
6. Την αριθ. πρωτ. 4312/03-04-2023 βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου για ύπαρξη απαιτούμενων πιστώσεων.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12-05-2023 έως την 18-05-2023 στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου με την υπ’ αριθμόν 48/2023 απόφαση του,
καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων, ως εξής:
Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα.
2. Αρδευτική περίοδος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου με την υπ΄αριθμόν 48/2023 απόφασή του όρισε
την αρδευτική περίοδο από 01-06-2023 έως 31-10-2023.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο
.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του
διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ
των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τιςένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του
εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου, περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο
πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου (μόνο εάν πρόκειται περί θέσεως επόπτου υδρονομέων.)
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’
ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’
όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και
λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα
παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται
άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του
διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του
εγγράφου του διορισμού.
6. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον
ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και
την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η
επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο
κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της
καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών
εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή
συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το
οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων
αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι
αγροφύλακες.
7. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από
την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου (karpathos.gr) και στο διαύγεια.
8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
διεύθυνση: Κάρπαθος 85700, Τηλέφωνο: 2245360127.
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist