Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελλη- νικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιού- μενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώμα- τος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998.

Written by on 19/04/2021

Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας
της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιού-
μενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώμα-
τος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά
στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 2664/1998.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ –
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998
«Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275),
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και
ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107,
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
στ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121),
η) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’  85),
θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ι) του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών» (Α’ 3),
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 1034/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 22).
4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
5. Την υπό στοιχεία. 7702 ΕΞ 2021/17.03.2021 εισή-
γησης Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, βά-
σει της οποίας από τις διατάξεις της παρούσας κοινής
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ, ούτε
σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός κτηματολογικών στοιχείων
για τα οποία ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης
και έρευνας
Τα κτηματολογικά στοιχεία κατά την έννοια του άρ-
θρου 21 του ν. 2664/1998, για τα οποία ασκείται το δι-
καίωμα πρόσβασης και έρευνας, όπως ρυθμίζεται στα
επόμενα άρθρα, είναι τα περιεχόμενα στην περιγραφική
και χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου στοιχεία
ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων, κυ-
ριότητας και διαχείρισης του Φορέα «Ελληνικό Κτηματο

λόγιο», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 416) και την παρ. 9
του άρθρου 1 του ν. 4512/2018, η δε τήρησή τους διέ-
πεται από την αρχή της δημοσιότητας κατά το άρθρο 2
του ν. 2664/1998. Η ρύθμιση αφορά και στα αντίστοιχα
αρχεία τίτλων και διαγραμμάτων, το αρχείο κτηματογρά-
φησης, καθώς και κάθε άλλο αρχείο που συγκροτείται και
τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου
με σχετικό περιεχόμενο.
Άρθρο 2
Πρόσωπα δικαιούμενα για την άσκηση
του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας
στα κτηματολογικά στοιχεία
1. Κάθε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, που έχει κατα-
χωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία ως δικαιούχος εγ-
γραπτέου δικαιώματος, έχει δικαίωμα πρόσβασης στις
κτηματολογικές εγγραφές που το αφορούν και περιέ-
χονται στην περιγραφική και χωρική βάση του Εθνικού
Κτηματολογίου και τα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1.
2. Οι δικηγόροι, για την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και
έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματο-
λογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαι-
ώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας
διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και
καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικό-
νιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα,
καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1.
3. Οι δικαστικοί επιμελητές, για την άσκηση της επαγ-
γελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα
πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές
και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα
εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορι-
σμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που
έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά
βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολο-
γικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία του
άρθρου 1, για τα ακίνητα της περιφέρειας που ασκούν
τα καθήκοντά τους, ενόψει επίσπευσης διαδικασίας ανα-
γκαστικής εκτέλεσης.
4. Οι συμβολαιογράφοι, για την άσκηση της επαγγελ-
ματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρό-
σβασης στις κτηματολογικές εγγραφές και στοιχεία που
αφορούν στο δικαίωμα της κυριότητας και δουλείας,
στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά δια-
γράμματα, καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1.
5. Οι μηχανικοί, για την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, όταν πρόκειται: α) για τη σύνταξη
τοπογραφικών διαγραμμάτων και έρευνας που προσαρ-
τώνται κατά την κείμενη νομοθεσία σε εγγραπτέες πρά-
ξεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων,
και για την επεξεργασία των συνυποβαλλόμενων κτημα-
τογραφικών διαγραμμάτων επί αιτήσεων καταχώρισης
εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν γεωμετρικές μετα-
βολές ή αιτήσεων για τη διόρθωση κτηματολογικών εγ-
γραφών με αντίστοιχες μεταβολές κατά τις διατάξεις του
ν. 2664/1998 κατά τις διατάξεις του ν. 4409/2016 (Α’ 136)
και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40, καθώς
και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 2216), που εξεδόθη κατά την ίδια εξουσιοδοτική δι-
άταξη, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/4721266/6888/19.7.2018 ίδια απόφαση (Β’ 3017),
και β) για την έκδοση οικοδομικών αδειών, έχουν δικαίω-
μα πρόσβασης και έρευνας μέσω του Κωδικού Αριθμού
Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στις κτηματολογικές εγ-
γραφές και στοιχεία που αφορούν στο δικαίωμα της κυ-
ριότητας και δουλείας, καθώς και στη χωρική βάση, στα
αντίστοιχα αρχεία του άρθρου 1 και στα τοπογραφικά
διαγράμματα, σκαριφήματα και στην εισήγηση της Υπη-
ρεσίας επί των αιτήσεων των γεωμετρικών μεταβολών.
6. Κάθε τρίτος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει δικαίω-
μα περιορισμένης πρόσβασης μόνον στα κτηματολογικά
διαγράμματα και στην απεικόνιση των κτηματογραφη-
μένων ακινήτων κατά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτη-
ματολογίου που αυτά φέρουν.
Άρθρο 3
Επιτόπια έρευνα
Η επιτόπια έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία κατά
τον ορισμό του άρθρου 1, καθώς και στα αντίστοιχα αρ-
χεία, που τηρούν τα Κτηματολογικά Γραφεία, είτε πρό-
κειται για Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβα-
τικά ως Κτηματολογικά Γραφεία κατά το άρθρο 23 του
ν. 2664/1998 (Α’ 275), το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσ-
σαλονίκης της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4277/2014
(Α’ 156), είτε για Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστή-
ματα αρμοδιότητας του Φορέα κατά τον ν. 4512/2018
(Α’ 5), από τα δικαιούμενα πρόσωπα και υπό τους ίδιους
όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στις παρ. 2
έως 5 του άρθρου 1, διενεργείται δωρεάν κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες, με τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών που διατίθενται για το σκοπό αυτό, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στην υπ’ αρ. 549/2012 από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
τα Υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως
Κτηματολογικά Γραφεία (Β’ 2188).
Άρθρο 4
Έρευνα διά ηλεκτρονικής σύνδεσης – Τρόπος –
Όροι – Χρηματικό αντάλλαγμα
1. Η ηλεκτρονική έρευνα και πρόσβαση στα κτηματο-
λογικά στοιχεία του άρθρου 1 και τα αντίστοιχα αρχεία,
όταν αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά, από τα δικαιούμε-
να πρόσωπα κατά το άρθρο 2 («Χρήστες»), που έχουν
έννομο συμφέρον, επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση
διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Όταν ο
«Χρήστης» είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά τα ανα-
φερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, για την εισαγωγή
στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής έρευνας που δια-
χειρίζεται ο Φορέας, το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση
που ο «Χρήστης» είναι νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος
αυτού, αυθεντικοποιείται με την χρήση κωδικών – δι-
απιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Όταν
ο «Χρήστης» είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 2 (δικηγόρος, δικαστικός
επιμελητής και συμβολαιογράφος), απαιτείται η προη-
γούμενη έκδοση λογαριασμού από τον «Διαχειριστή»,
όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφα-
ση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 2681). Όταν
ο «Χρήστης» είναι Μηχανικός (παρ.  5 του άρθρου 2),
για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονι-
κής έρευνας ισχύει το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΝΕΠ/27623/1752/25.4.2018 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2216).
Οι «Διαχειριστές» ταυτοποιούν τα μέλη τους ως «Χρή-
στες» και ελέγχουν εάν έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, το δικαίωμα να προβούν σε έρευνα στα κτη-
ματολογικά στοιχεία, διαπιστώνουν την έλλειψη ασυμ-
βίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης
και επιτρέπουν στα μέλη τους να συνεχίσει τη διαδικασία
σύνδεσης. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονι-
κής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του
ν. 4624/2019.
2. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της έρευνας υποστηρίζεται
τεχνικά από το Φορέα, παρέχεται κάθε ημερολογιακή
ημέρα και είναι 24ωρης λειτουργίας. Ο Φορέας: α) μερι-
μνά για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της ηλεκτρο-
νικής υπηρεσίας που εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό της
κατάλληλης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής και δομής,
ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ταχύτατη απόκριση
των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, σύμφωνα
με την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο του παρόντος
β) λαμβάνει μέτρα και εκτελεί ενέργειες για την πρόληψη
τεχνικών δυσχερειών, γ) παρακολουθεί την υπηρεσία και
εφαρμόζει ενδεχόμενα αναγκαίες προληπτικές ή/και δι-
ορθωτικές ενέργειες, όταν αυτό απαιτείται, δ) λειτουργεί
Γραφείο Υποστήριξης (help desk) για την τεχνική στήριξη
των «Διαχειριστών» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
3. Ο Φορέας οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρ-
τήσει στην ιστοσελίδα του «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της
Εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Έρευνα».
4. Η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των κτηματο-
γραφημένων περιοχών της χώρας, όπου έχουν περαι-
ωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η
έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Η αναζήτηση ενεργο-
ποιείται, ενδεικτικά, είτε με την εισαγωγή στοιχείων του
ακινήτου για το οποίο διενεργείται η αναζήτηση, όπως
ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, η ακριβής
διεύθυνση, είτε με την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν
το δικαιούχο του εγγραπτέου δικαιώματος ή με άλλο
πρόσφορο τρόπο και κριτήρια σύνθετης αναζήτησης,
όπως παρέχονται στην εφαρμογή.
5.Η ηλεκτρονική σύνδεση και έρευνα διενεργείται άνευ
οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.
6. Για τις προσβάσεις που εκτελούνται από τα δικαι-
ούμενα κατά τα αναφερόμενα πρόσωπα, με τη χρήση
διαδικτυακών υπηρεσιών, τηρείται από το Φορέα ηλε-
κτρονικό πρωτόκολλο.
7. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους εισαγωγή
και αναζήτηση στην κτηματολογική βάση δεδομένων
από τη δικτυακή εφαρμογή του Φορέα διέπεται από την
αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα
με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα
τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλου-
θων τεχνικών ιδιοτήτων-απαιτήσεων: α) της ακεραιότη-
τας, ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, όπως
και των μεθόδων επεξεργασίας της, β) της ελεγχόμενης
προσβασιμότητας και γ) της διαθεσιμότητας της πληρο-
φορίας μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες και πρόσωπα
δικαιούμενα ηλεκτρονικής σύνδεσης κατά τους όρους
της παρούσας απόφασης.
8. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής πρόσβασης και έρευ-
νας εποπτεύεται από το Φορέα και, σε περίπτωση που
ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική,
διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.
9. Οι «Διαχειριστές» της παρ. 1 του παρόντος οργα-
νώνουν και εξασφαλίζουν τη λειτουργία Γραφείου Υπο-
στήριξης (help desk) για την τεχνική στήριξη των μελών
τους που είναι χρήστες της εφαρμογής.
10. Ο Φορέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρό-
σφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών δια-
χείρισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής σύνδεσης και
έρευνας στην κτηματολογική βάση δεδομένων, χωρίς
να επιφέρει περιορισμό στην άσκηση του σχετικού
δικαιώματος. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να μην
αποδέχεται αιτήματα ηλεκτρονικής πρόσβασης, όταν
ασκούνται κατά τρόπο καταχρηστικό.
11. Τα παραγόμενα αρχεία των αποσπασμάτων κτη-
ματολογικής βάσης (περιγραφικής και χωρικής) για την
εξυπηρέτηση των αναγκών πρόσβασης και έρευνας κατά
τα προηγούμενα άρθρα της παρούσας απόφασης, δεν
επέχουν θέση πιστοποιητικού για οποιαδήποτε νόμιμη
χρήση, ούτε αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δι-
καιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’αυτά.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η κατά τις παραπάνω παραγράφους διαδικτυακή
εφαρμογή του Φορέα για ηλεκτρονική έρευνα και πρό-
σβαση στα κτηματολογικά στοιχεία τίθεται σε πιλοτική
λειτουργία από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Δικαιοσύνης Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist