Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Καρπάθου.

Written by on 08/02/2024

24 Views
ΘΕΜΑ:ΣύστασηΜονάδαςΕσωτερικούΕλέγχουστοΔήμο Καρπάθου.ΑΠΟΦΑΣΗ 133ΟΔήμαρχοςΚαρπάθουΈχονταςυπόψη:Α)Τιςδιατάξειςτουάρθρου58Ν.3852/2010περίτωναρμοδιοτήτωνΔημάρχου.Β)Τιςδιατάξειςτωνάρθρων9,10και 79 τουΝ.4795/2021(ΦΕΚ62/Σ/Α’)«ΣύστημαΕσωτερικούΕλέγχουτουΔημόσιουΤομέα,ΣύμβουλοςΑκεραιότηταςστηδημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπικήαυτοδιοίκηση».Γ)Τηναριθ.86218/15-12-2022ΑπόφασηΥΠ.ΕΣ(ΦΕΚ6506/Β/19-12-2022)περίΕξειδίκευσηςτωνκριτηρίωνσύστασηςΜονάδαςΕσωτερικούΕλέγχουστουςΟργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτώννομικά πρόσωπα, όπου ειδικότερα, στο άρθρο 3 αυτής ορίζονται τα κριτήριασύστασηςΜονάδαςΕσωτερικούΕλέγχουστουςΟΤΑ, ωςακολούθως:«Άρθρο31.Συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφόσον,κατάτηδημοσίευσητηςπαρούσας,πληρούνταισωρευτικάταακόλουθακριτήρια:α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνειτουςπενήντα(50) υπαλλήλουςκαιβ) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει ταείκοσι εκατομμύρια(20.000.000)ευρώ.2.Εφόσονπληρούνταιτακριτήριατηςπαρ.1,συστήνονταιΜονάδεςΕσωτερικούΕλέγχου,μεαπόφασητου οικείουΔημάρχου, ηοποίαεκδίδεταιεντόςμηνόςαπότηδημοσίευσητηςπαρούσαςΥΠ.ΕΣ.86218/15.12.2022(ΦΕΚ6506/19.12.2022τεύχοςΒ’).3.Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1, εφαρμόζουν τιςδιατάξειςτωνπαρ.3, 5και6τουάρθρου9τουν. 4795/2021».Δ) Την Απόφαση Ελ. Συνεδρίου ΦΓ8/55081/2020 (ΦΕΚ 4938/Β/09-11-2020)

«Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.»Ε)Την ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 (ΦΕΚ 3093/Β/17-6-2022) «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίαςεσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021».ΣΤ)Τογεγονόςότι,οΔήμοςΚαρπάθου,βάσειτωνωςάνωπροβλεπόμενωνκριτηρίωντουάρθρου3τηςαριθ.86218/15-12-2022ΑπόφασηςΥΠ.ΕΣ,εμπίπτειστην υποχρέωση σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τα ειδικότεραοριζόμεναστιςπρομνησθείσεςδιατάξεις.Ζ)Τιςδιατάξειςτουάρθρου4τηςανωτέρωΑπόφασηςΥΠ.ΕΣ.,όπουορίζεταιότι:«ΟργάνωσηκαιστελέχωσηΜονάδαςΕσωτερικούΕλέγχου1.ΟιΜονάδεςΕσωτερικούΕλέγχουτωνΟ.Τ.Α.α’βαθμούσυστήνονταιωςοργανικέςμονάδεςτουλάχιστονεπιπέδουαυτοτελούςτμήματος,ανάλογαμετηνοργανωτικήδομή τουοικείουΟ.Τ.Α. καιυπάγονταιστον Δήμαρχο.2.Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στελεχώνονται, σύμφωναμε τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστονμε έναν (1) υπάλληλο. Εφόσον κρίνεταιαπαραίτητη για την αποτελεσματικήλειτουργίατηςΜονάδαςησυνδρομήεπαγγελματιώνμετεχνογνωσίακαιδεξιότητεςπουδενυπάρχουνεντόςτουφορέα,εφαρμόζεταιηπαρ.4τουάρθρου9τουν. 4795/2021»Η)ΤηδομήτουΔήμουΚαρπάθουσύμφωναμετονισχύονταΟ.Ε.Υ(ΦΕΚ1322/23-04-2012),όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.Θ) Το αριθ.πρωτ.3061/23-01-2024 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Καρπάθου»Ι) Την υπάρχουσα στελέχωση του Δήμου Καρπάθου από την οποία προκύπτει ότι σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος ΠΕ που να έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την τοποθέτηση του στην μονάδα,Α ΠΟ Φ ΑΣ Ι Ζ Ο ΥΜ Ε1.-Συστήνουμε στον Δήμο Καρπάθου, διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (Μ.Ε.Ε.), ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα, σε επίπεδο λειτουργίας Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο όπως ορίζει η υπ. αριθμ. 86218/2022 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 6506/Β’/19-12-2022). 2.-Οι στόχοι και αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10τουΝ. 4795/2021, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το εν γένει νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού

Ελέγχου, όπως εκάστοτε διαμορφώνεται και ισχύει.Ειδικότερα, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:→έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα, γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. →ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα, β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του, δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις, στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο

φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον, θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα, ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα, ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του, ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα, ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους, ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών. 2.-Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα στελεχωθεί κατ’ ελάχιστον μεέναν(1)υπάλληλο,πουθαοριστείμεμελλοντική απόφασηΔημάρχουκαι εφόσον υπάρχει στο δυναμικό του Δήμου διαθέσιμος υπάλληλος με τα απαιτούμενα προσόντα,λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 8 άρθρου 9 Ν. 4795/2021, πουαφορούν στηστελέχωσητωνΜονάδωνΕσωτερικού Ελέγχου.Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, εφαρμόζεται η παρ.4 του άρθρου9 του Ν.4795/2021 όπως ισχύει. 3.-Κρίνεται απαραίτητηησυνδρομήανεξάρτητων ελεγκτών ελεύθερων επαγγελματιώνμετηνανάλογητεχνογνωσία και δεξιότητες,για την αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας,εφόσον σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος με τα προσόντα που απαιτούνται για την στελέχωση του τμήματος και θαεφαρμοστούνοισχετικέςδιατάξειςτηςπαρ.4,άρθρου9τουΝ.4795/2021.4.-Στην πρώτη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Καρπάθουμε το άρθρο 10 του ν.3584/2007,η κατάτα ανωτέρω συσταθείσαΜονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, θα συμπεριληφθεί στιςΟργανικές ΜονάδεςτουΔήμουΚαρπάθου.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημηιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου .Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΚΑΡΠΑΘΟΥΦΕΛΛΟΥΖΗΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist