ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Written by on 28/09/2021


Αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.
• Παρακολουθεί το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα
αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για την
ασφάλεια και την ασφάλιση αυτών και τον εφοδιασμό τους με όλα τα σχετικά με την κίνηση
έγγραφα.
• Παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους
συντήρησης.
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
• Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και
κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
• Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη
συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του
Δήμου.
• Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και
παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
• Την εποπτεία των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου και των Σ.Φ.Η.Ο.
• Την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
• Την ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που συλλέγει ο Δήμος
• Την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο
Αρμοδιότητες Τεχνικών έργων.
• Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων,
φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.).
• Την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.

• Την επίβλεψη και προώθηση των προμηθειών του συνεργείου οχημάτων.
Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων.
• Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και
για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
• Τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
• Τη τήρηση των διαδικασιών και αρχείων σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των
πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργασία με τις οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
• Τη μέριμνα για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων
καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών
και πρασίνου των κοιμητηρίων.
Αρμοδιότητες Κυκλοφοριακού και ιδίως:
• Χώροι στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
• Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκολφορίας , την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και,Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη
συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του
Δήμου.
• Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών
συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και
παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
• Την εποπτεία των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου και των Σ.Φ.Η.Ο.
• Την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

• Την ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που συλλέγει ο Δήμος
• Την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο
Αρμοδιότητες Τεχνικών έργων.
• Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων,
φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.).
• Την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.
• Την επίβλεψη και προώθηση των προμηθειών του συνεργείου οχημάτων.
Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων.
• Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και
για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
• Τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
• Τη τήρηση των διαδικασιών και αρχείων σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των
πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργασία με τις οικονομικές
υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
• Τη μέριμνα για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων
καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών
και πρασίνου των κοιμητηρίων.
Αρμοδιότητες Κυκλοφοριακού και ιδίως:
• Χώροι στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
• Την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκολφορίας , την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και,γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
• Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή

κυρώσεων για τις
ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων.
Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.
Ορίζεται μέλος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου.
Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή
με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν
δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist