ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

Written by on 15/10/2021

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΚΕΑ,
φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα
όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο
φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 5
εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και θα
πρέπει να έχει κατατεθεί στο ΚΕΑ μέχρι και τις 05/11/2021 και ώρα 24:00.
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 29/10/2021), όπως και η μη
εμπρόθεσμη παραλαβή των δικαιολογητικών (μετά τις 05/11/2021), καθιστά τη σχετική
αίτηση άκυρη.
ΙΙΙ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, με την παρακάτω
σειρά, είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από τη διεύθυνση https://katartisi.keaimsyrou.gr/.
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού
Ταυτοπροσωπίας
3. Εκτύπωση του πεδίου «ΚΥΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» από τον διαδικτυακό τόπο των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:) η οποία θα πρέπει
να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (29/10/2021) ως
αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας.
4. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην
ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της
συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
5. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας στην ηλεκτρονική αίτηση,
κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της
κάρτας ανεργίας.
6.Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 29/10/2021).
Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση
Εξατομικευμένης Παρέμβασης εκτυπωμένη από τον διαδικτυακό τόπο των ηλεκτρνικών
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:),η οποία πιστοποιεί
ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην
οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.
ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η
ημερομηνία εκτύπωσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση που δεν
αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης, ο
ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει
περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
7. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του έτους 2020. Στην περίπτωση που οι
αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του
Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο
Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή
τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το έτος 2020. Επισημαίνεται ότι αιτούντες
που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη
το 2020 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαρισαι σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν
υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2020.
8. Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης γνώσης Η/Υ, εφόσον υπάρχουν. Η γνώση χειρισμού Η/Υ
τεκμηριώνεται βάσει των κανόνων του Α.Σ.Ε.Π.
9. Αποδεικτικό ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού, στον οποίο ο υποψήφιος θα φαίνεται ως
πρώτος δικαιούχος.
10.Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
• Δεν είναι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια
• Δεν παρακολουθεί ή / και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο
από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία (έτη 2019, 2020) πριν
από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής
• Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν με βάση την
προαναφερόμενη σειρά.
Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη:
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην
αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, υπερισχύουν τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν έχει
δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
της αίτησης και των δικαιολογητικών με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:
1. Στα γραφεία του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου εντός Μητροπολιτικού Μεγάρου Βαφιαδάκη 2,
Ερμούπολη, Σύρος, τηλ. 2281082815.
2. Στη Ρόδο, στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ANOSIS, Αθηνών 35, Ανάληψη – Ρόδος, τηλ: 22411-
12457 & 22410-78924.
3. Με αποστολή συμπληρωμένης χειρόγραφης αίτησης και των δικαιολογητικών με
ταχυδρομείο/courier στα γραφεία του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου, λαμβάνοντας ημερομηνία και
αριθμό πρωτοκόλλου. Σε αυτήν την περίπτωση, ως αποδεικτικό υποβολής θεωρείται η
ημερομηνία αποστολής του φακέλου.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα μπορούν να προσέρχονται με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, προκειμένου να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ορθά η αίτησή τους,
λαμβάνοντας Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Σε αυτήν την
περίπτωση, ΔΕΝ θα γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών, αλλά μόνο η παραλαβή τους και η
υποβολή της αίτησης.
Η προσέλευση των υποψήφιων ωφελουμένων για την υποβολή αιτήσεων δια ζώσης, θα
γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού). Επιπλέον, είναι
υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από τους υποψήφιους. Σε διαφορετική περίπτωση,
δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους υποψήφιους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων και να αποστέλλουν
τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist