Λήψη μέτρων αντιμετώπισης ανεπιτήρητων και αδέσποτων αιγοπροβάτων.

Written by on 06/09/2023

80 Views


Φάκελος ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ παραγωγικά ζώα στην ΚΑΡΠΑΘΟ: Η απόφαση Δημ. Συμβ. 240/2004 που έβαζε κανόνες στους κτηνοτρόφους

Το θέμα με τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα είναι από τα πιο σκληρά αγκάθια, δεν έχει βρεθεί καμιά λύση. Οι πολίτες υποφέρουν, δε μπορούν να βρουν το δίκιο τους σε καμιά από τις κρατικές υπηρεσίες.

Σήμερα δημοσιεύουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 13 Σεπτεμβρίου 2004, δηλαδή μια ψηφισμένη απόφαση 19 χρόνων, με την οποία ο Δήμος Καρπάθου επιχείρησε τότε να βάλει κανόνες στους κτηνοτρόφους! 

Αριθμός Απόφασης: 240/2004

Περίληψη Θέματος: Λήψη μέτρων αντιμετώπισης ανεπιτήρητων και αδέσποτων αιγοπροβάτων.

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30, μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 07- Σεπτεμβρίου -2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (94 και 108 Π. Δ. 410/95) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 23 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  20  Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Νισύριος Εμμανουήλ

Λάμπρος  Ηλίας
Βασιλαράκης  Γεώργιος

Νικολαϊδου  Καλλιόπη

Μακρής  Ανδρέας
Ανδρέου Νικόλαος
Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
Ζαμαλής  Ιωάννης
Αλεξιάδης  Μηνάς

Σακελλάκης  Ιωάννης

Σπανομανωλής  Εμμανουήλ

Οικονομίδης  Μηνάς

Χαψής  Μιχαήλ

Χαροκόπος  Ιωάννης

Δήμαρχος  Γεώργιος

Τσαγκάρης  Μιχαήλ

Τσαουσόπουλος  Μιχαήλ

Πολίτης Νικόλαος

Λυτός  Ηλίας

Σισαμής Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ασπρομμάτης Κων/νος

Φελλουζή Ελένη

Αννούσης  Εμμανουήλ

 

 

 

Παρόντος  του Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για  την τήρηση  των  πρακτικών, ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Θ. Νισύριος,  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Πυλών κ. Μηνά Οικονομίδη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε: « Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος από τον Δήμο μας και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεφ. Ε άρθρο 24 του Δ.Κ.Κ.) προτείνω τα ακόλουθα:

Επειδή η αναγνώριση των ζώων δεν είναι εφικτή από την χάραξη και τα ενώτια πέραν της απόστασης των δύο μέτρων και επειδή αυτά τα ζώα δεν μπορεί κανένας να τα πλησιάσει σε απόσταση αναγνώρισης, προτείνω στο Σώμα να καθορίσει χρώμα (Σπρέϊ), διαφορετικό για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα που θα προμηθεύονται και θα χρησιμοποιούν οι Κτηνοτρόφοι του κάθε Δ.Δ. για την αναγνώριση των ζώων τους. Δημοτικά Διαμερίσματα που δεν έχουν κοινά όρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο χρώμα ή και δεύτερο, εφόσον είναι απαραίτητο, που δεν θα συμπίπτει όμως με χρώμα με χρώμα όμορου Δημοτικού Διαμερίσματος.

Τα Τοπικά Συμβούλια με απόφασή τους θα καθορίσουν σχήμα, σε ακριβές σημείο στο σώμα του ζώου, διαφορετικό για κάθε Κτηνοτροφική Μονάδα της περιοχής τους. Οι Κτηνοτρόφοι υποχρεούνται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης από του Τοπικού Συμβουλίου  να την εφαρμόσουν στο ακέραιο.

.Στην ίδια απόφαση τα Τοπικά Συμβούλια θα ορίσουν τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τ.Σ. έναν Υπάλληλο του Δήμου και ένα δημότη. Αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα είναι να ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων, των επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων (Εξισωτική – Επιλέξιμα) με έκτακτες επισκέψεις που θα κάνει σε ποιμνιοστάσια και βοσκοτόπους.

Αν δηλαδή επιτηρούνται τα ζώα στη βόσκηση, αν σταυλίζονται τη νύχτα, αν παραβιάζονται οι απαγορευμένες προς βόσκηση περιοχές και αν τηρούνται οι χρωματισμοί και τα σχήματα στα ζώα. Όσοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν προϋποθέσεις και δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της περιοχής δραστηριότητας τους, εκτός των προβλεπομένων προστίμων δεν θα υπογράφονται οι αιτήσεις τους για οικονομική ενίσχυση και θα αναγράφονται στις παρατηρήσεις των εντύπων για τη χορήγηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης και των Επιλέξιμων, όλες οι παραβάσεις που έχουν διαπράξει.

 

2.Να διευρυνθεί ο ρόλος των Επιτροπών Σύλληψης Ανεπιτήρητων Ζώων, που είδη υπάρχουν στα Τοπικά Διαμερίσματα, ώστε να μπορούν να βεβαιώνουν τις κάθε είδους παραβάσεις, να τις αναφέρουν στον Πρόεδρο του Τ.Σ. και αυτός στη συνέχεια αφού καταλογίσει το πρόστιμο της παράβασης να το αποστείλει εγγράφως στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για να το θέσει θέμα επικύρωσής του στην επόμενη συνεδρίαση του Δ. Σ.

 1. Το πρόστιμο για την παραβίαση των απαγορευμένων περιοχών βόσκησης ορίζεται στο ποσό των 20,00 € ανά κεφαλή την ημέρα και το πρόστιμο για την ανεπιτήρητη βόσκηση ορίζεται στο ποσό των 100,00 € για κάθε παράβαση.
 2. Όλοι οι κτηνοτρόφοι που πληρώνουν δικαίωμα βοσκής στον Δήμο Καρπάθου θα συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι: «Δεν έχουν στην κατοχή τους άλλα ζώα , πέραν εκείνων που χρωμάτισαν και για τα οποία πληρώνουν δικαίωμα βοσκής» και θα την καταθέτουν στο γραφείο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού τους Διαμερίσματος, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της απόφασης. Κτηνοτρόφοι που δεν θα συμμορφωθούν με την συμπλήρωση και υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης θα νοείται ότι συμφωνούν με την παράγραφο 06 του παρόντος κανονισμού.
 3. Αιγοπρόβατα που δε θα φέρουν τα διακριτικά του άρθρου 02 του κανονισμού αυτού θα θεωρούνται αδέσποτα και αφού συλληφθούν θα σφαγιάζονται αυθημερόν και θα εκποιούνται προς όφελος της Επιτροπής Σύλληψης.
 4. Κτηνοτρόφος που θα διεκδικεί και θα ζητήσει να παραλάβει από την Επιτροπή Σύλληψης αδέσποτο-α ζώο-α του άρθρου 07 θα πληρώνει πρόστιμο ποσού 100,00 €  για κάθε ζώο και θα αποζημιώνει όλες τις ζημίες που προξενήθησαν  απ’ αυτό-α  το ζώο-α στην περιοχή που έγινε η σύλληψη.
 5. Ζωικές μονάδες ανά Δημοτικό Διαμέρισμα και χρωματισμός ζώων.

              Κόκκινο  χρώμα σήμανσης ζώων:

 • Έδρα Δήμου Καρπάθου Πηγάδια  (14  ζωικές μονάδες).
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Πυλών  (14  ζωικές μονάδες).
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Σπόων  (04  ζωικές μονάδες).

   Πράσινο  χρώμα σήμανσης ζώων:

 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου (08  ζωικές μονάδες).
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκάσας  (09  ζωικές μονάδες).
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Απερίου (07  ζωικές μονάδες).

   Ροζ & Πράσινο  χρώμα σήμανσης ζώων:

 • Δημοτικό Διαμέρισμα Όθους (20  ζωικές μονάδες).

Θαλασσί & Κίτρινο  χρώμα σήμανσης ζώων:

 • Δημοτικό Διαμέρισμα Βωλάδας (16  ζωικές μονάδες).

       Πορτοκαλί – Κίτρινο – Θαλασσί  χρώμα σήμανσης ζώων:

 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μενετών (42  ζωικές μονάδες).

Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους και μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο,

Αποφαίνεται   κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Πυλών κ. Μηνά Οικονομίδη όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Παρόν Ψηφίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Ιωάννης Χαροκόπος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Γεώργιος Δήμαρχος και Μιχαήλ Τσαγκάρης συμφωνούν με τον χρωματισμό για την αναγνώριση των ζώων, μειοψηφούν όμως ως προς τον υπόλοιπο κανονισμό διότι όπως αναφέρουν δεν συμπορεύεται με την κείμενη νομοθεσία περί βοσκής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 240/04.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Εμμανουήλ Θ. Νισύριος

       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Νισύριος Εμμανουήλ

Λάμπρος  Ηλίας
Βασιλαράκης  Γεώργιος

Νικολαϊδου Καλλιόπη

Μακρής  Ανδρέας
Ανδρέου Νικόλαος
Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
Ζαμαλής  Ιωάννης
Αλεξιάδης  Μηνάς

Σακελλάκης  Ιωάννης

Σπανομανωλής  Εμμανουήλ

Οικονομίδης  Μηνάς

Χαψής  Μιχαήλ

Χαροκόπος  Ιωάννης

Δήμαρχος  Γεώργιος

Τσαγκάρης  Μιχαήλ

Τσαουσόπουλος  Μιχαήλ

Πολίτης Νικόλαος

Λυτός  Ηλίας

Σισαμής Γεώργιος

   Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Γεώργιος  Π.  Μηνακάκης

 

 

 

 

 

 

 

    Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Δήμαρχος

    

 

 

 

   Μιχαήλ  Γ. Ιωαννίδης

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 7322
  

     Κάρπαθος   21 Σεπτεμβρίου 2004

 

 

 

                      Προς :

         Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

           Περ/κή Διοίκηση Δωδ/σου

           Γραφείο Καρπάθου

           Υπόψη:    κ. Ιωάννη Ρεϊση

 

   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή για έλεγχο της  υπ’ αριθ. 240/2004 απόφασης του

               Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου

 

 

 

Σας υποβάλλουμε  συνημμένα επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου  Καρπάθου    που    διαλαμβάνει    την    240/04  απόφαση  του, «Λήψη μέτρων αντιμετώπισης ανεπιτήρητων και αδέσποτων αιγοπροβάτων»  μετά του οικείου αποδεικτικού δημοσίευσης και λοιπών εγγράφων και παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο απόφασης.

 

 

                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

                                                                            Μιχαήλ  Γ.  Ιωαννίδης

Πηγή: Καρπαθιακα Νεα


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist