Πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας κ. Βασιλαράς Ηλίας στο Γ.Ν. Καρπάθου..

Written by on 12/10/2023

282 Views

Απόσπασμα Πρακτικού της υπ. αριθμ. 34 / 12-10-2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Κατά τη συνεδρίαση ο εισηγητής παρουσίασε την υπ. αριθμ. πρωτ. 6305/06-10-2023 μοναδική αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά (ιδιώτης ιατρός οφθαλμίατρος κ. Βασιλαράς Ηλίας) που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, έπειτα από τη δημοσιοποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 5885/25-09-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την πρόσληψη ενός ιδιώτη ιατρού της ανωτέρω ειδικότητας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (01/11/2023-31/10/2024) με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είχε καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους. Στο Γ.Ν. Καρπάθου την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπηρετεί οφθαλμίατρος.

Επισημαίνεται πως η Διοίκηση έχει αποστείλει αιτήματα -στις προϊστάμενες της αρχές – για την προκήρυξη της ως άνω θέσης με στελέχωση από μόνιμο ιατρό ΕΣΥ. Με βάση τα παραπάνω και έχοντας γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός ιδιώτη ιατρού ειδικότητας οφθαλμολογίας με καθεστώς έκδοσης από αυτόν απόδειξης παροχής υπηρεσιών τηρώνταςαπό πλευράς μας- τις διαφανείς διαδικασίες στο ακέραιο.

Συγκεκριμένα:

1. Με την υπ. αριθμ. 29/23-08-2023 (Θέμα 2ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Καρπάθου, αποφασίστηκε η Έγκριση Ανάληψης Πίστωσης για την πρόσληψη ενός ιδιώτη ιατρού με καθεστώς έκδοσης από αυτόν απόδειξης παροχής υπηρεσιών για ένα (1) έτος και δη για τη χρονική περίοδο 01/11/2023-31/10/2024.

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Β2.α./οικ.48529/20-09-2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 3. Το Υπουργείο Υγείας με το υπ. αριθμ. πρωτ. Γ4β/45554/20-09-2023 έγγραφό του ενέκρινε τη συνεργασία του Γ.Ν. Καρπάθου με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας οφθαλμολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (01/11/2023-31/10/2024) 4. Έπειτα η Διοικητική Υπηρεσία του Γ.Ν. Καρπάθου εξέδωσε την υπ. αριθμ. πρωτ. 5885/25-09-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από πιθανούς ενδιαφερόμενους. Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της νοσηλευτικής μας μονάδας και εστάλη στη 2η Υ.ΠΕ., στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο καθώς και στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου. 5. Με το πέρας του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων υπεβλήθη μόνο μία (1). Ο συνολικός προϋπολογισμός για δώδεκα μήνες ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των €38.340,00 (€3.195,00 μηνιαίως) όπου και συμπεριλαμβάνονται ο παρακρατούμενος φόρος εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών και οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Την πρόσληψη του ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας κ. Βασιλάρα Ηλία με καθεστώς από αυτόν έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (01/11/2023-31/10/2024).

Α. Η πρόσληψη του ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας έλαβε χώρα με την υπ. αριθμ. πρωτ. Γ4β/45554/20-09-2023 απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Β. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5885/25-09-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Γ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλέχθηκε ο μοναδικός 3 υποψήφιος οφθαλμίατρος κ. Βασιλαράς Ηλίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist