Ο Δήμαρτος ηης Ηρωικής Νήζοσ Κάζοσ ζηo πλαίζιο ηων εκδηλώζεων ηης επεηείοσ ηων 200 τρόνων από ηο Ολοκαύηωμα ηοσ νηζιού μας.,

Written by on 23/03/2024

51 Views

Ο Δήμαρτος ηης Ηρωικής Νήζοσ Κάζοσ ζηo πλαίζιο ηων εκδηλώζεων
ηης επεηείοσ ηων 200 τρόνων από ηο Ολοκαύηωμα ηοσ νηζιού μας,

ζας προζκαλεί να παρεσρεθείηε ζηην ημερίδα
«η Κασιώτικη Ναστιλία 19ος – 21ος αιώνας»
ποσ θα πραγμαηοποιηθεί ζηο Ίδρσμα Εσγενίδοσ
(Λεωθ. ΢σγγρού 387, Π. Φάληρο)
ηην Παρασκεσή 29 Μαρτίοσ 2024,
από 11:00 έως 14:30

Η ημερίδα ηελεί σπό ηην αιγίδα ηοσ Τποσργείοσ Νασηιλίας και Νηζιωηικής Πολιηικής

και ηοσ Τποσργείοσ Παιδείας, Θρηζκεσμάηων και Αθληηιζμού .

Υορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ
Η παροσζία ζας θα μας ηιμήζει ιδιαίηερα !

Πξόγξακκα εκεξίδαο «Η ΚΑΣΙΩΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, 19ος

– 21ος ΑΙΩΝΑΣ»

Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Παξαζθεπή 29/3/24, 11πκ

Σπληνληζηήο: Σηέθαλνο Μίιεζεο, πξόεδξνο ηεο Φηινινγηθήο Σηέγεο Πεηξαηά

10.00 – 11.00 Πξνζέιεπζε ζπκκεηερόληωλ, πξνζθνξά θαθέ, θαηαγξαθή

ζηνηρείωλ επηθνηλωλίαο
11.00 Καιωζόξηζκα από ζπληνληζηή
11.05 – 11.35 Φαηξεηηζκνί: Γεκάξρνπ Η.Ν.Κ. , εθπξνζώπωλ Υπνπξγείωλ

Ναπηηιίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

11.40 – 12.00 «Ιζηνξηθέο ξίδεο ηεο λαππεγνμπινπξγηθήο ζηνλ Αηγαηαθό
ρώξν», ηεο αξραηνιόγνπ θαη δηδάθηνξνο Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ Γξ. Γήκεηξαο Κακαξηλνύ

12.00 – 12.20 Τα λαππεγεία ηεο Κάζνπ (1812-1910) από ηνλ ζπγγξαθέα

– εξεπλεηή θ. Μηράιε Σθνπιηό

12.20 – 12.35 Γηάιεηκκα
12.35 – 12.55 Η ζπκβνιή ηεο Ηξωηθήο Νήζνπ Κάζνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο
Διιεληθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο” από ηνλ Μίλν Γ.Κνκλελό,
δηπιωκαηνύρν λαππεγό/λαπηηθό κεραλνιόγν (B.Sc.
Newcastle),ζπγγξαθέα/εξεπλεηή.

12.55 – 13.15 « Η αλαγθαηόηεηα θαη ε ζθνπηκόηεηα ηεο ίδξπζεο ζρνιήο
λαππεγνμπινπξγηθήο ζηελ Η.Ν. Κάζν» από ηνλ θ. Βαζίιε
Βαζηιεηάδε, λαππεγό, πξόεδξν ηνπ Παλειιελίνπ
Σπιιόγνπ Ναππεγείωλ Ταξζαλάδωλ

13.15 – 14.15 Διεύζεξε ζπδήηεζε – Τνπνζεηήζεηο παξεπξηζθόκελωλ
14.20 Κιείζηκν εκεξίδαο


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist