«Αειυόπορ Ανάπτςξη τηρ Η. Ν. Κάσος με την Δημιοςπγία Νέυν Τοςπιστικών Πόπυν και Πποφόντυν μέσυ Ανάλςσηρ, Τεκμηπίυσηρ, Μοντελοποίησηρ, Διασείπισηρ και Διατήπησηρ Πολιτιστικού Αποθέματορ με σπήση Ευαπμογών τυν Τεσνολογιών τηρ Πληπουοπικήρ»

Written by on 13/09/2022

Στο πλαίςιο του Ερευνθτικοφ Ζργου (ΑΕΙ) «Αειφόροσ Ανάπτυξθ Λιγότερο Αναπτυγμζνων Περιοχών με τθ

Δθμιουργία Νζων Τουριςτικών Πόρων και Προϊόντων μζςω Ανάλυςθσ, Τεκμθρίωςθσ, Μοντελοποίθςθσ,
Διαχείριςθσ και Διατιρθςθσ Πολιτιςτικοφ Αποκζματοσ με χριςθ Εφαρμογών ΤΠΕ», τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ζρευνασ Καινοτομίασ (Α.Π.ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2976/17.06.2021) ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, ςτον Τομζα προτεραιότθτασ Πολιτιςμόσ – Τουριςμόσ
και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ με ςυντονιςτι το ΕΜΠ, με Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ τθν Ομότιμθ Κακθγιτρια
ΕΜΠ & Μζλοσ ΔΕ ΤΕΕ κα Αντωνία Μοροποφλου ςε ςυνεργαςία με το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ με τον
Πρόεδρό του κο Γιώργο Σταςινό, τον Πρόεδρο του Π.Τ. ΤΕΕ κο Αντώνιο Γιαννικουρι και τον Διμαρχο Η. Ν.
Κάςου κο Μιχάλθ Ερωτόκριτο ςασ καλοφμε ςε

Σύσκετη-σςζήτηση επγασίαρ με θέμα :

«Αειυόπορ Ανάπτςξη τηρ Η. Ν. Κάσος με την Δημιοςπγία Νέυν Τοςπιστικών Πόπυν και
Πποφόντυν μέσυ Ανάλςσηρ, Τεκμηπίυσηρ, Μοντελοποίησηρ, Διασείπισηρ και Διατήπησηρ
Πολιτιστικού Αποθέματορ με σπήση Ευαπμογών τυν Τεσνολογιών τηρ Πληπουοπικήρ»

τθν

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Η.Ν.Κάςου «Νικόλαοσ Γ.Μαυρήσ»

Η εκδθλωση ια μεταδοιεί ζωντανά

Καλωςόριςμα από

· Τον Διμαρχο Η. Ν. Κάςου, κο Ερωτόκριτο Μιχάλθ
· Τον Περιφερειάρχθ Νοτίου Αιγαίου, κο Χατηθμάρκο Γεώργιο

Έναρξη από

· Τον Πρόεδρο του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Τ.Ε.Ε. Δωδεκανιςου, κο Γιαννικουρι Αντώνιο

Ειςήγηςη

– εκ μζρουσ του Ε.Μ.Π. θ Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ Ομότιμθ Κακθγιτρια ΕΜΠ & Μζλοσ ΔΕ

Τ.Ε.Ε., κα Μοροποφλου Αντωνία

Ομιλία εκ μζρουσ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κ. Κώςτα Σκρζκα
ο Γ.Γ. Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Υδάτων κ. Πζτροσ Βαρελίδησ

Τοποθετήςεισ

– Εκπρόςωποι τθσ Κυβζρνθςθσ και τθσ Βουλισ

– Εκπρόςωποι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ & Β’ Βακμοφ
– Εκπρόςωποι τοπικών Φορζων
Θ α α κ ο λ ο υ ι θ σ ε ι σ υ ζ θ τ η σ η.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist